วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2552

โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม)

ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนวัดปะโอ (พรพิทยาคม) เดิมชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลม่วงงาม (พรพิทยาคม)
ตั้งอยู่ในวัดปะโอ หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2482 ครั้งแรกได้อาศัยศาลาการเปรียญ ของวัดปะโอเป็นสถานที่เรียน ต่อมาราษฎรในตำบลม่วงงามได้พร้อมใจกันสละเงินครอบครัวละ 1 บาท และทางราชการได้ให้เงินสมทบเพิ่มเติมรวมเป็นเงิน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) จึงได้ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 ข. จำนวน 3 ห้องเรียน ในการก่อสร้างครั้งนี้มีนายอาภรณ์ มุตตามร นายอำเภอเมืองสงขลาในขณะนั้น และขุนชนะ ศึกษากร ศึกษาธิการอำเภอเมืองสงขลา เป็นผู้ดำเนินการจัดหาวัสดุต่าง ๆ เช่น ไม้ ปูนซีเมนต์ กระเบื้อง เป็นต้น ส่วน ราษฎรในตำบลได้อุทิศแรงงานจัดทำ และจัดหาอาหารเลี้ยงนายช่างให้รับประทานทุกวัน มีขุนสง่า ระสิตานนท์ กำนันตำบลม่วงงาม และนายสง พลภักดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 เป็นผู้กำกับดูแล และ ควบคุมการก่อสร้าง
ครั้งแรกทางราชการได้แต่งตั้ง นายชวลิตร มหาสวัสดิ์ (เขียว มหาสวัสดิ์) มาดำรงตำแหน่งรักษาการแทนครูใหญ่และต่อมาได้แต่งตั้ง นายเซี้ยน ธรรมการ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนได้ทำการสอนมาจนถึงปัจจุบันนี้
ในปีการศึกษา 2515 ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้อนุมัติเงินงบประมาณจำนวน 59,000 บาท (ห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ทำการซ่อมแซมหลังคา พื้นของอาคารเรียน ประชาชนในหมู่บ้านได้หาเงินเพิ่มเติมอีก 11,000 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เพื่อให้ช่างแปรสภาพ หันหน้าอาคารให้ถูกทิศทาง คือ หันหน้าโรงเรียนไปทางทิศใต้ (เดิมหันหน้าไปทางทิศตะวันออก) เป็นอาคารที่มั่นคงแข็งแรงใช้เป็นที่เล่าเรียนจนถึงปัจจุบันนี้
ในปีการศึกษา 2523 ทางโรงเรียนได้รับอนุญาต ขยายชั้นเรียนจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แต่อาคารเรียนไม่เพียงพอ คณะครู เจ้าอาวาส กรรมการศึกษา กรรมการวัด ผู้ปกครองนักเรียน ตลอดจนประชาชนบริเวณโรงเรียน และศิษย์เก่าของโรงเรียน ได้ร่วมกันหาเงินได้จำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) เพื่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง พร้อมด้วยอุปกรณ์
ในปี พ.ศ. 2525 โรงเรียนได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 017 จำนวน 3 ห้องเรียน ซึ่งต่อมาคณะครู กรรมการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนและศิษย์เก่าได้ร่วมกันหาเงินต่อเติมอีกจำนวน 2 ห้องเรียน ปัจจุบันโรงเรียนมีอาคารเรียน และอาคารประกอบ จำนวน 3 หลัง คือ อาคารเรียนแบบ ป1ข จำนวน 3 ห้องเรียน อาคารเรียน แบบ 017 จำนวน 5 ห้องเรียน และส้วมถาวรจำนวน 3 ที่นั่ง โรงเรียนมีที่ดิน 1 แปลง จำนวนเนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน และได้อาศัยที่ดินวัดปะโอบางส่วน


ทิศทางการจัดการศึกษา


นโยบาย
โรงเรียนจะมุ่งส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
เก่ง ดี มีสุข
1. โรงเรียนจะเร่งรัด ปรับปรุง พัฒนาการบริหาร จัดการทั้ง 4 งาน ให้มีประสิทธิภาพ
2. โรงเรียนมุ่งส่งเสริมความร่วมมือกับทุกฝ่ายทั้งครู ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน ให้ความ
ร่วมมือกับโรงเรียนในการวางแผนและให้ความช่วยเหลือในทุกด้าน


วิสัยทัศน์
“นักเรียนโรงเรียนวัดปะโอทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานภายใต้การบริหารแบบมีส่วนร่วม”

พันธกิจ
1. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานชาติ
2. จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีความรู้และทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ดนตรี กีฬา และงานประดิษฐ์
3. จัดการศึกษาโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทุกกระบวนการ


เป้าประสงค์
1. นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานชาติ และมีความรู้และทักษะด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
ดนตรี กีฬา และการประดิษฐ์ รู้จักการใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองพร้อมทั้งสามารถนำ
ความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต
2. นักเรียนมีการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ของศาสนาที่ตนนับถือ
3. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดี


ปรัชญา คำขวัญ และสีประจำโรงเรียน
ปรัชญา : ผลิตเยาวชนที่มีความรู้คู่คุณธรรมและมีคุณค่าต่อสังคม
คำขวัญ : รักการเรียน เพียรทำดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
สีประจำโรงเรียน : สีฟ้า -
แดง